บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
คุณครูคมสันต์ ขุมกระโทก
ครูชำนาญการ
คุรุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา
นางเบญจวรรณ ดาวแจ้ง
พนักงานราชการทั่วไป
ครุศาสตรบัณฑิต สาขา สังคมศึกษา
นางสาวแววนภา เติบจันทึก
ครูอัตราจ้าง
ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก เกษตรกรรม
คุณครูเรณู ช่วยงาน
ครูชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศษ.บ วิชาเอกพลศึกษา
คุณครูวัชรี ภู่ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกคหกรรม
คุณครูดารัตน์ สุนทรเต็ม
ครูชำนาญการ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทนาฏศิลป์
คุณครูธมนพัชร์ จันทร์จะบวก
ครู
คุรุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
คุณครูประนอม รัตนา
ชำนาญการ
ป.โท บริหารการศึกษา
คุณครูมะลิวัลย์ ลอยศักดิ์
ครู
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกชีววิทยา
คุณคำฤา หล่าจันทึก
ช่างไฟฟ้า 4
สามัญ มัธยมศึกษาปีที่ 6
คุณครูวีรวัฒน์ ลาภานิกรณ์
ครูอัตราจ้าง
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา
คุณครูอังคณา จันทร์แทง
พนักงานราชการ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย
คุณครูรัตนา คำภีระ
พนักงานราชการ
ค.บ. เอก ประถมศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คุณครูสุจรรยา ศิลปะ
ครู
ค.บ. เอก ประถมศึกษา
นางสาวประภาพรรณ ใจจันทึก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
คุณครูจีราวรรณ ชาวพลทอง
ครู
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
นางสาวเตือนใจ นพคุณ
ครูธุรการ
ปริญญาตรี
นางภัทรจิต กาพย์ไกรแก้ว
ครู ค.ศ. 3
ค.บ. ภาษาไทย
นางนิตยา แก้วจันทรานนท์
ครู ค.ศ. 1
ปริญญาโท บริหารการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ เริงชัยภูมิ
ครู
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย