ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายญาณวิทย์ เกียรติสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายบุญเกิด สินขุนทด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน