ประวัติ

โรงเรียนบ้านห้วนจรเข้เดิมชื่อ "โรงเรียนประชาบาลตำบลโคกรักษ์(วัดห้วยจรเข้)"ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2481 โดย นายชม วัลลีลากร นายอำเภอด่านขุนทด ในขณะนั้นเป็นผู้สร้าง ต่อมา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 ทางราชการกำหนดให้บ้านตะเคียนยกฐานะเป็นตำบลตะเคียน บ้านห้วยจรเข้ได้ร่วมอยู่ในการปกครองด้วย ชื่อโรงเรียนจึงได้รับการแก้ไขใหม่เป็น "โรงเรียนประชาบาลตำบลตะเคียน(วัดห้วยจรเข้)" ต่อมา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2496 ทางราชการสั่งให้ตัดชื่อโรงเรียนประชาบาลออกและตำบลออกเปลี่ยนเป็น "โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้"

วิสัยทัศน์

นักเรียนมีคุณธรรมนำปัญญา มาตรฐานการศึกษาครบด้าน
ชุมชนร่วมสานสรรค์พัฒนา มุ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญ

"วินัย คุณธรรม นำชุมชน"

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. จัดระบบการบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 (ฉบับปรับปรุง) โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
4. จัดการเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้ สารสนเทศต่างๆ
5. การพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

เป้าหมาย

นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม และ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แสวงหาความรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน พร้อมทั้งได้นำความรู้ที่ได้มาบูรณาการใช้ในการเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน บุคลากรได้รับการพัฒนา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีบริการบุคลากรได้อย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ การจัดสภาพแวดล้อมภายนอก ภายในให้มีบรรยากาศร่มรื่น

อักษรย่อ

"ห.จ.ข."

เพลง

-

ปรัชญา

"ผลของงาน บอกคุณภาพของคน"