ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายประนอม ไตรยนาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช วิชาเอกประถมศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วิชาเอก การบริหารการศึกษา
นายชนะ แสงวิภาสนภาพร
[email protected]
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาตรี เอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป