บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายกมล ทองมั่ง
ครู คศ.2
ปริญญาตรี
นางจรรย เจือแก้ว
ครู คศ.2
นายวินัย รจนากร
ครู คศ.2
นายสุทัศน์ อ่อนวิมล
ครู คศ.2
นายอนุศักดิ์ รุ่งเรือง
ครู คศ.2
นางบังอร จุ้ยเปี่ยม
ครู คศ.2
นางบุญเหลือ ทองมั่ง
ครู คศ.2
นายธีระพงษ์ ติดตองรัมย์
ครู คศ.2
นส.ประไพ ขวัญกุล
ครู คศ.2
ปริญญาโท
นายมานพ จันทร์สุวรรณ
นักการภารโรง