ประวัติ

ประวัติโดยย่อของโรงเรียน

โรงเรียนวัดหนองไผ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดทำการสอน เมื่อ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยมีนายอำเภอสามชุก เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง และได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น เตรียมประถม ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดหนองไผ่ เป็นที่ศึกษาเล่าเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๐๙ ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมด้วยคณะครู ซึ่งมี นายง่วน สว่างศรี ครูใหญ่ ได้ร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันบริจาคทรัพย์ซื้อไม้มาปลูกสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.๑ก. ขึ้น ๑หลัง ขนาด ๔ ห้องเรียน คิดเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาท) ต่อมาทางราชการ ได้จัดสรรงบประมาณให้มาตีฝา ทำฝ้าเพดาน เทพื้นคอนกรีต อีก ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาท) และพร้อมกันนั้น ประชาชนได้บริจาคที่ดินให้เป็นสถานที่ก่อสร้าง และร่วมกันบริจาคทรัพย์ สมทบซื้อที่ดินอีก ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาท) คิดเป็นเนื้อที่สร้างอาคารเรียน ๗ ไร่ เศษ
ปีการศึกษา ๒๕๑๘ ทางราชการได้จัดสรรงบสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ๔ ห้องเรียน ๑ หลัง งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาท) ประชาชนสมทบอีก ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท) รวมเป็นค่าก่อสร้าง ๔๐๐,๐๐๐ บาท
ปีการศึกษา ๒๕๒๘ ได้มีผู้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินบริจาคให้โรงเรียนอีก ๙ ไร่เศษ
ปีการศึกษา ๒๕๔๒ ได้รับงบการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ๑,๘๓๔,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียน ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง
รายนามผู้บริหารโรงเรียน
๑.นายสัมฤทธิ์ เกิดสุข พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๔๘๔
๒.นายประเสริฐ อาภรณ์รัตน์ พ.ศ.๒๔๘๔ - ๒๔๘๕
๓.นายวิสิทธิ์ บัวทรา พ.ศ.๒๔๘๕ - ๒๔๘๖
๔.นายชุมพล คำหอม พ.ศ.๒๔๘๖ - ๒๔๘๗
๕.นายเลียบ เกษประทุม พ.ศ.๒๔๘๗ - ๒๔๘๘
๖.นายประสิทธิ์ รัตนจันทรา พ.ศ.๒๔๘๘ - ๒๕๐๘
๗.นายง่วน สว่างศรี พ.ศ.๒๕๐๘ - ๒๕๑๒
๘.นายรำพึง วงษ์สุวรรณ พ.ศ.๒๕๑๒ - ๒๕๑๔
9.นายเอื้อเฟื้อ นิ่มมณีวรรณ พ.ศ.๒๕๑๔ - ๒๕๒๔
๑๐.นายง่วน สว่างศรี พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๓๑
๑๑.นายวินัย กล้าหาญ พ.ศ.๒๕๓๑ - ๒๕๓๖
๑๒.นายบุญชู เกตุแก้ว พ.ศ.๒๕๓๖ - ๒๕๔๒
๑๓.นายชนะ แสงวิภาสนภาพร พ.ศ.๒๕๔๒ - ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดหนองไผ่ เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ชุมชนร่วมกันจัดการศึกษา

พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการศึกษาแก่นักเรียนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร
- พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ เป็นครูมืออาชีพ
- ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย

- นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณภาพ สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
- บุคลากรมีขวัญกำลังใจและได้รับการพัฒนาเข้าสู่บุคลากรแห่งการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

อักษรย่อ

น.ผ.

เพลง

??????

ปรัชญา

วิริเยน ทุกฺ ขมัจฺ เจติ หมายถึง บุคคลจะบรรลุทุกข์ได้ด้วยความเพียร