ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายสุรงค์ โพชนิกร
[email protected]
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาตรี บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช