ประวัติ

โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2513 โดยอาศัยศาลาของชาวบ้านเป็นที่สำหรับเรียน ต่อมานายเกลี้ยง บานชื่น ผู้ใหญ่บ้านคะนาขณะนั้นและพระอาจารย์เกลี้ยง ปภากโร อดีตเจ้าอาวาสวัดเสลานาก๊อก นำพาชาวบ้านบริจาคที่ดินก่อสร้างโรงเรียน เปิดทำการสอนครั้งแรกมีนักเรียน 93 คน ครู 2 คน ครูใหญ่คนแรกชื่อ นายชัยยุทธ ปาละนันท์ ปี 2515 คณะครูและชาวบ้านบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ตามแบบ ป 1 ซ ขนาด 3 ห้องเรียน ปี 2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ขนาด 6 ห้องเรียน ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี มี นายสุรงค์ โพชนิกร เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีข้าราชการครูทั้งหมด 8 คน เป็นชาย 3 คน เป็นหญิง 5 คน ช่างครุภัณฑ์ 1 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 86 คน เป็นชาย 46 คน เป็นหญิง 40 คน

วิสัยทัศน์

นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม ดำรงตนอยู่ในสังคม ได้อย่างเป็นสุข โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ครูพัฒนาตนสู่ครูมืออาชีพ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

คำขวัญ

เรียนดี มีคุณธรรม นำวินัย ใจนักกีฬา

พันธกิจ

1. พัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
2. จัดระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

เป้าหมาย

1.นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2.บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
3.โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน
4.โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา

อักษรย่อ

ค.น.

เพลง

-

ปรัชญา

ในหมู่มนุษย์คนที่ฝึกดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด