บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางสาวจันทรา เทพชุมพล
ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
นางเกื้อกูล ชูกลิ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี สังคมศึกษา
นายเกษม จันทอง
ครู ชำนาญการ
ปริญญาตรี การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางลมุน นิลวรรณ
[email protected]
ครู ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
ว่าที่ร.ต.ธเนศ วรรณวงศ์
ครู ชำนาญการ
ปริญญาตรี พลศึกษา
นางช่อเอื้อง ศรีขาว
ครู
ปริญญาตรี ปฐมวัยศึกษา
นายสาทร แสนแสง
ช่างครุภัณฑ์ 3
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาวนงเยาว์ ศรีโสภณ
ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ
นางสาวกนกอร ด่านโอภาส
ครูธุรการ
ปริญญาตรี เทคโนโลยีทางการศึกษา