ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายบรรจบ อนุจร
[email protected]
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) เอกบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง