บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายวิรัตน์ ประจักษ์สุวรรณ
[email protected]
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์บัณฑิต เอกประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นายวินิจ อ่องหลี
-
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฎยะลา
นางจินดา ศรีเต้ง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
นางจารีย์ เลื่อนแก้ว
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี สาขาการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกการแนะแนว จากมหาวิทยาลัยประสานมิตร