ประวัติ

ประวัติโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดโดยสังเขป
โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เลขที่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เปิดสอนเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ใช้หลักสูตรกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ดินโรงเรียนได้รับบริจาคจากนายดี ทองน้ำแก้ว และนายบุญ ฑามาศมีเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา ซึ่งได้ลงหลักปักเขตขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเรียบร้อยแล้ว
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
* เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2525
* เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2526
* เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2536
* วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบัน โรงเรียนจัดการศึกษาใน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา
ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอดได้นำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 และหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2546 มาใช้เป็นปีแรกจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
ในปีการศึกษา ๒๕๕๑
จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้ใฝ่เรียนใฝ่รู้
มีความรู้คู่คุณธรรมที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และมุ่งบริการสร้างความมั่นใจต่อองค์กร

คำขวัญ

รู้หน้าที่ มีวิชา ต่อสู้ปัญหา พัฒนาคุณธรรม

พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขมุ่งใฝ่เรียนใฝ่รู้
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
3. ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้สู่คุณภาพทางการศึกษา
4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสร้างความเชื่อมั่นต่อ
องค์กร

เป้าหมาย

1. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของ
บุคคลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้
ให้กับนักเรียน
5. โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษา
6. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

อักษรย่อ

ถ.ต. / B.T.S.

เพลง

เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด
บ้านถ้ำตลอดรู้หน้าที่มีวิชา ต่อสู้ปัญหาพัฒนาคุณธรรม
ณ สถานถิ่นนี้ที่ศึกษา รวมศรัทธาอาณาจักรแห่งศักดิ์ศรี
โรงเรียนเราพัฒนามาทวี สามัคคีร่วมสร้างสรรค์ทุกวันไป
เราคือผู้รู้ค่าสืบทายาท ตามบทบาทสำคัญทันสมัย
จะทำดีมีคุณธรรมงามวินัย งามอย่างไทยในถิ่นแผ่นดินทอง

ปรัชญา

อัตตะหิ อัตตะโน นาโถ : ตนเป็นที่พึงแห่งตน