ต้องการรับบริจาค : เงินทุนการศึกษานักเรียน ,เครื่องคอมพิวเตอร์,อาหารกลางวัน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
07/12/2552
  
นักเรียนส่วนใหญ่ยากจน,ขาดแคลนทุนการศึกษา
โรงเรียนขาดคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
นักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวัน(ไม่เพียงพอ)
นายพรทิพย์ สลุงอยู่ 08 9900 2729