ต้องการบริจาค : คอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
17/03/2553
  
ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา
นายพิพัฒน์ หมื่นโฮ้ง 086-1943582