ต้องการรับบริจาค : เครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
23/02/2552
  
โรงเรียนบ้านลำวะ ต้องการจัดทำห้อง ICT ต้องการคอมพิวเตอร์พร้อมใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น
ผอ.วรรณา ไตรบุญ 087 381 5926