ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
23/01/2554
  
โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีเป็นโรงเรียนที่ตั้งในชนบทที่ห่างไกล ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะยากจน โรงเรียนขาดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กนักเรียนในขณะนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณาช่วยบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้
นายสุรงค์ โพชนิกร 0856122474