ต้องการรับบริจาค : เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
24/02/2554
  
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ๑ -ชั้นป.๖ นักเรียน ๑๑๑ คน ขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
นายกฤษณะ เครืออยู่ ๐๘๑ ๗๐๗๔๑๖๑