ต้องการรับบริจาค : เงินช่วยเหลือโครงการครูวันละหนึ่งบาท

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
23/03/2554
  
เงินช่วยเหลือโครงการครูวันละหนึ่งบาท เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น
โดยการจ้างครูเพิ่ม จากเงินช่วยเหลือโครงการครูวันละหนึ่งบาท ที่ผู้ปกครองนักเรียน และทุกภาคส่วน ช่วยกันบริจาค เพื่อที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงช้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
โดยร่วมบริจาคได้ที่บัญชี โรงเรียนวัดนันทวัน โครงการครูวันละหนึ่งบาท เลขที่ 725-0-07411-3
โรงเรียนวัดนันทวัน 081-9443765