ต้องการรับบริจาค : เงินงบประมาณ กองละ 999 บาทหรือตามศรัทธา

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
30/07/2552
  
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
รับผิดชอบการจัดการศึกษาครอบคลุมพื้นที่บริการ 3 อำเภอ
ในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว
และอำเภอสูงเนิน มีสถานศึกษา รวม 214 แห่ง ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 3,021 คน และนักเรียน จำนวน
56,844 คน


ปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
มีข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงาน จำนวน 97 คน อาคารสำหรับ
ให้บริการ เป็นอาคารสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสีคิ้ว (เดิม)
มีสภาพชำรุดทรุดโทรม คับแคบ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ทำให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากร ตลอดทั้งผู้มาติดต่อขอรับบริการ
ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนหนึ่ง อาศัยที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน


ดังนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ผู้บริหารและคณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา
เขต 4 จึงพร้อมใจกันจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศลสร้างสำนักงาน
เพื่อหาเงินทุนก่อสร้าง จำนวน 10,000 กอง กองละ 999 บาท
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 วันรวมงาน 30 กรกฎาคม 2552
ที่โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพ 210 เพื่อนำเงินที่ได้มาจัดสร้าง
สำนักงานเขตฯ บนที่ดินที่อยู่ในความดูแล จำนวน 13 ไร่ 2 งาน
91 ตารางวา บริเวณริมถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 5 บ้านคลองตะแบก
ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จึงขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดทั้งงผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วม
ทำบุญสร้างอาคารสำนักงานเขตฯ ครั้งนี้ ได้มาร่วมงานทำบุญ
ช่วยกันบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา หรือถ้าไม่สะดวกจะมา
ท่านจะร่วมทำบุญโดยการทำบุญโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ชื่อบัญชี "เงินบริจาคเพื่อสร้างและพ้ฒนา สนง.สพท.นม.4"
ธนาคารกรุงไทยสาขาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
เลขที่บัญชี 327-0-15637-5 และด้วยผลแห่งบุญกุศลที่ท่านได้
ทำแล้วคร้งนี้ ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายในสากลโลก ที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดทั้ง
พระสยามเทวาธิราช จงดลบันดาลประทานพร ให้ท่านและครอบครัว
จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ท่านปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด
ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จแก่ท่านและครอบครัวสมความมุ่งมาด
ปรารถนาทุกประการ เทอญ

ขอขอบพระคุณ
ขอขอบพระคุณ
ศูนย์ ICT 0817905304