ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์ เพื่อเด็ก

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
09/08/2552
  
ด้วยทางโรงเรียน ขาดเคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องมือสื่อเทคโนโลยีที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน ในส่วนที่มีอยู่ เกิดความชำรุดและ ล้าสมัย จึงจำเป้นอย่างยิ่งในการขอรับบริจาค จากท่านผู้ผู้มีกุศลจิต ขออนิสงส์จงเกิดกับทุกท่านที่ได้ให้ความเมตตาอนุเคราะห์
" เพียงท่านละไม่ถึงร้อยเด็กน้อยๆมีคอมใช้ ได้เรียนรู้ "
ร่วมสร้างกุศล ติดต่อ ผอ.สมพงศ์ อยู่ชุมพล นายสมิทธิ์ สมานพงษ์ โทร 0817605216
นายสมพงศ์ อยู่ชุมพล นายสมิทธิ์ สมานพงษ์ 0817605216