ประวัติ

โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า (ศาสนการบริรักษ์บำรุง) ตั้งอยู่ที่ 229/2 บ้านมะเกลือเก่า ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30170 พื้นที่โรงเรียนมี 2 แห่ง คือที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันมีเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา และที่ตั้งโรงเรียนเดิมด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านมีเนื้อที่ 20 ไร่ - งาน 13 ตารางวา (เป็นที่ปลูกป่ายูคาลิปตัส)
โรงเรียนนี้ชื่อเดิมว่า โรงเรียนวัดแจ้งใหญ่ ตั้งอยู่ที่ วัดแจ้งใหญ่ (วัดบ้านมะเกลือเก่า) ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2459 ทำการสอนตั้งแต่ ชั้นมูล ถึงชั้น ป.5 , ป.3 เป็นชั้นประถมบริบูรณ์หญิง ป.5 เป็นชั้นประถมบริบูรณ์ชาย
พ.ศ. 2486 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนประชาบาลตำบลมะเกลือเก่า ( วัดแจ้งใหญ่) เป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลมะเกลือ(วัดแจ้งใหญ่)เพราะอำเภอเปลี่ยนชื่อตำบลเป็นตำบลมะเกลือ(8 เม. ย. 2486 )
พ.ศ. 2495 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนประชาบาลตำบลมะเกลือเก่า ( วัดแจ้งใหญ่) เป็นโรงเรียนวัดแจ้งใหญ่ ( 6 พ.ค. 2495 )
พ.ศ.2499 ได้สร้างโรงเรียนใหม่ (ที่ตั้งปัจจุบัน) และตั้งชื่อโรงเรียนที่สร้างว่าโรงเรียนบ้านมะเกลือเก่าตามคำสั่งที่ 639/ 2499 ลว.14 ก.พ. 2499 (ยุบรวมกับโรงเรียนวัดสว่างบูรพาราม)
พ.ศ. 2500 ได้ใช้ชื่อโรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า (ศาสนการบริรักษ์บำรุง) จนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นเกียรติแด่พระครูศาสนการบริรักษ์ ที่ท่านได้เป็นกำลังสำคัญในการก่อตั้ง
ผู้บริหารคนปัจจุบัน นายสมพงศ์ อยู่ชุมพล

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่ามีความเป็นเลิศทางวิชาการและด้านเทคโนโลยี
นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
เห็นคุณค่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าเรียน
บุคลากรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายในปี 2553

คำขวัญ

เรียนดี สามัคคี มีวินัย

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นด้านวิชาการและการใช้สื่อเทคโนโลยี
2. พัฒนานักเรียนให้เกิดความรู้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ฝึกนิสัยการรักและเห็นคุณค่าในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน
สอดแทรก การมีวินัย และคุณธรรม จริยธรรม
4.จัดสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สร้างบรรยากาศต่อการเรียนการสอน ให้น่าอยู่น่าเรียนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอน มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเน้นการฝึกปฏิบัติจริง

เป้าหมาย

ผลิตสร้างผลผลิตให้เป็นคนดี

อักษรย่อ

มก. สีประจำโรงเรียน สีนำเงิน เหลือง

เพลง

มะเกลือเก่า มาร์ช

ปรัชญา

การศึกษา สร้างคุณภาพชีวิต