บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายสมิทธิ์ สมานพงษ์
[email protected]
ครู คศ. 2
ปริญญาตรี
นางสาวสาลินี นิตย์ใหม่
[email protected]
ครูอัตราจ้าง
ปริญญาตรี
นางเทพศิริ สบาย
[email protected]
ครู คศ.1
ปริญญาตรี เอกภาษาไทย
นางบังอร อภินันท์ธร
[email protected]
ครู คศ. 2
ปริญญาตรี
นางจิรวัฒน์ เปล่งสันเทียะ
[email protected]
ครู คศ. 2
ปริญญาตรี ปฐมวัย
นางสุวิจิตร วรรณมาตย์
[email protected]
ครู คศ. 2
ปริญญาตรี
นายสมเดช อรรถจรูญ
[email protected]
ครู คศ. 2
ปริญญาตรี
นางสาวสมจิต จันจุฬา
[email protected]
ครู คศ. 3
ปริญญาโท
นางวันเพ็ญ จามรมาน
[email protected]
ครู คศ. 2
ปริญญาตรี
นายกฤษณา จามรมาน
[email protected]
ครู คศ. 2
ปริญญาตรี
นางสาวกิตติยา นุสรณ์กิตติกุล
ครู อัตราจ้าง ธุรการ
ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
น.ส.บุญวาสนา อุกฤษ
[email protected]
ครู พี่เลี้ยง
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี