ประวัติ

โรงเรียนบ้านนาคลอง ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2500 โดยเปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2500 โดยมีชาวบ้านร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดิน จำนวน 3 ไร่ 3 งาน รวมทั้งอุปกรณ์
มาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นจำนวน 1 หลัง มีห้องเรียน 3 ห้องเรียน มีนักเรียนมาจาก 3 หมู่บ้านได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียน คือ บ้านโนนคาม บ้านนาคลอง และบ้านหนองเก็บชี รวม 135 คน
ผู้บริหารมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้
พ.ศ.2500 - พ.ศ.2502 นายสุดทา กุศลยัง วุฒิ พป.
พ.ศ.2502 – พ.ศ.2504 นายซ้อน สาขามูละ วุฒิ พป.
พ.ศ.2504 – พ.ศ.2507 นายสุนทร ศิริรัตนพงษ์ วุฒิ พ.
พ.ศ.2507 – พ.ศ.2530 นายเปลี่ยน อินทรสงเคราะห์ วุฒิ พม.
พ.ศ.2530 – พ.ศ.2540 นายยุทธ จันทรา วุฒิ คบ.
พ.ศ.2540 – พ.ศ.2543 นายดิลก ศรีภูธร วุฒิ คบ.
พ.ศ.2543 – 2555 นายจีรศักดิ์ ด้วงพรหมโพธิ์ วุฒิ ค.ม.
พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน นายไพวัลย์ แก้วดวงจันทร์ วุฒิ ศษ.ม.

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ( Vision )
“ภายในปี พุทธศักราช 2558 โรงเรียนบ้านนาคลอง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีทักษะในการเล่นดนตรี ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการอ่าน พัฒนาบุคลากร และนำพาเศรษฐกิจพอเพียง ”

คำขวัญ

“กีฬาดี ดนตรีเด่น เน้นการอ่าน”

พันธกิจ

พันธกิจ (mission)
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างมีสติสมเหตุผล
5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ด้านการจัดการรจัดการศึกษา
7. สนับสนุนครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
12. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
13. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
14. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น จุดเด่น ของสถานศึกษา
ด้านมาตรการส่งเสริม
15. จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษา ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

เป้าหมาย

เป้าหมาย (corporate objectives)
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
2. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างมีสติสมเหตุผล
5. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
6. ผู้เรียน ร้อยละ 80 มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ด้านการจัดการศึกษา
7. สนับสนุนครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ร้อยละ 80
8. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ร้อยละ 80
9. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ร้อยละ 80
10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ร้อยละ 80
11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ร้อยละ 80
12. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ร้อยละ 80
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
13. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ร้อยละ 80
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
14. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น จุดเด่น ของสถานศึกษา ร้อยละ 80
ด้านมาตรการส่งเสริม
15. จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษา ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ร้อยละ 80

อักษรย่อ

น.ค.

เพลง

ฟ้าขาว.. ชาวนาคลอง... เพื่อนพี่น้องร่วมพัฒนา.. สุข..พลานามัย. เราสุขใจ สดใส เริงร่า....

ปรัชญา

“กตัญญู รู้หลักการศึกษา พัฒนาตนเอง”