บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายวิเชียร แก้วบุญศรี
[email protected]
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ. วิชาเอก เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
นายเทวฤทธิ์ งวดชัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายจตุพล สุขเจริญ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางจันทิมา ถิ่นไกล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี คบ. วิชาเอก ภาษาไทย
นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุล
[email protected]
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี ศษ.บ วิชาเอกการประถมศึกษา
นางกนกพชร แสงอ่อน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายประสิทธิ์ คนแรง
นักการภารโรง อัตราจ้าง
ปวช.การตลาด
นายทวีศักดิ์ กอมณี
เจ้าที่ธุรการ อัตราจ้าง
ปริญญาตรี
นางดาหวัน ศรีเมือง
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายไพวัลย์ แก้วดวงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคลอง
ค.บ.บริหารการศึกษา
นางหงส์ทอง ทองเหล็ก
ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย
ม.6