บุคลากร

 ศศ.บ. วิชาเอก เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 080-00121114
 ปริญญาตรี คบ. วิชาเอก ภาษาไทย
 086-8539979
 ปริญญาตรี ศษ.บ วิชาเอกการประถมศึกษา
 086-8594932