คณะกรรมการนักเรียน

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เด็กหญิงศรินธร ทองทิพย์
ประธานนักเรียน
เด็กหญิงฉลวยศรี ไชยเชียงพิณ
รองประธานนักเรียน
เด็กหญิงวิลาสินี อุดหลุน
เลขานุการ