ประวัติ

โรงเรียนบ้านนาก๊อก ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนศรีประชานุกูล ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลห้วยเหนือ 1 (ศรีประชานุกูล) สาขาโรงเรียน
บ้านนาก๊อก นายเซีย บัวประเสริฐ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาก๊อก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถม-ศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 166 คน ครูจำนวน 10 คน ชาย 5 คน หญิง 5 คน พนักงานบริการ 1 คน
มีอาคารเรียน 3 หลัง 13 ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ส้วม 2 หลัง
มีเขตพื้นที่บริการ 4 หมู่ ดังนี้
1. บ้านเสลา หมู่ที่ 5
2. บ้านนาก๊อก หมู่ที่ 6
3. บ้านนาก๊อกตะวันออก หมู่ที 7
4. บ้านขนุนตาหวัง หมู่ที่ 9

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านนาก๊อก จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งสู่มาตรฐาน คุณธรรม คุณภาพ ของผู้เรียน ครู การบริหารจัดการและข้อมูลสารสนเทศ เน้นความเป็นท้องถิ่นบนพื้นฐานความเป็นไทย เข้าใจสากล โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน บริหารโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

คำขวัญ

เรียนเก่ง ดี วันนี้ ชืวิตดี มีความสุข

พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนเต็มศักยภาพ
2. จัดและปรับหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. พัฒนาครูให้เป็นครู ให้มีมาตรฐาน ประสบการณ์ การปฏิบัติตน และการปฏิบัติงาน
4. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เหมาะสมและได้มาตรฐาน
5. จัด / ปรับ / พัฒนาสภาพอาคารสถานที่ บริเวณให้เป็นแหล่งเรียนรู้
6. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
7. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับชั้น
2. ครูมีทักษะ ประสบการณ์ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน บนพื้นฐานมาตรฐานวิชาชีพ
3. โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย บริเวณสะอาด สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้อยู่เสมอ
4. ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาการศึกษา

อักษรย่อ

น.ก.