คณะกรรมการนักเรียน

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เด็กหญิงภรณ์ชนก สร้อยเพชร
ประธานนักเรียน
เด็กชายปิยังกรู พันธ์ทอง
รองประธานนักเรียน