บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางรุ่งนภา แหวนวงษ์
-
ครู/ชำนาญการ
คบ.คณิตศาสตร์
นางสาวสุวรรณา แสนทวีสุข
ครู
คศ.บ.ภาษาอังกฤษ
นางกาญจนา ศิริวัฒน์
ครูผู้ช่วย
ศน.บ.ปฐมวัย
นางวิภา ชวดพงษ์
ครู/ชำนาญการพิเศษ
คบ.เทคโนโลยีทางการศึกษา
นายคณินญ์ศักดิ์ จันทร์ทิพย์
ครู/ชำนาญการพิเศษ
คบ. ประถมศึกษา
นายเนติพล เทวา
ครู/ชำนาญการพิเศษ
คบ. บริการการศึกษา
นางพรสวรรค์ กายราช
ครู/ชำนาญการพิเศษ
คบ.บริหารการศึกษา
นายสังเวียน ประกอบกิจ
ครู /ชำนาญการพิเศษ
คบ.บริหารการศึกษา
นางสาวกนกอร ด่านโอภาส
ธุรการโรงเรียน
คบ.เทคโนโลยีและนวัฒกรรมการศึกษา