ประวัติ

ในปี พ.ศ.2483 อาจารย์สง่า ศักดิ์ทอง(ประจักษ์เพิ่มศักดิ์) ในสมัยนั้นเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย ได้คำนึงถึงความสำคัญของการศึกษา ของเด็กในหมู่บ้านคลองฝรั่งไม่ต้องไปเรียนหนังสือไกล ๆ ในสมัยนั้นหนทางไปมาลำบาก จึงได้ริเริ่มสร้างโรงเรียนขึ้น เดิมทีจะสร้างขึ้นในที่ดินของ นายจำปา-นางสังเวียน เลิกล้อม ภายหลังต้องหยุดระงับไป

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2511 ผู้ใหญ่เอี่ยม กองแก้ว อาจารย์สง่า ประจักษ์เพิ่มศักดิ์ นายสังวาลย์ พ่วงคง ได้ไปรับบริจาคที่ดินของคุณลุงเฟี้ยม-คุณป้าสะอาด บัวเอี่ยม ท่านทั้งสองก็ยกกรรมสิทธิ์ ที่ดินจำนวน 6 ไร่ ในโฉนดที่ดินเลขที่ 4799 (ซึ่งเป็นที่ดินปัจจุบันนี้) และได้เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2514 เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2516 มีครูสอนอยู่ 2 คน คือ
1. อาจารย์สง่า ประจักษ์เพิ่มศักดิ์ 2. นางสาวสุหร่าย อนุพนธ์วิทยา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง จัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม เน้นความเป็น คนดี คนเก่งของสังคม ปฏิบัติอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีไทยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและพลังงานรวมถึงการใช้อย่างคุ้มค่าและประหยัด

คำขวัญ

ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน วิชาการเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

พันธกิจ

1. จัดระบบบริหารจัดการโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานให้องค์กรและชุมชนมีส่วนร่วม
2. ใช้กระบวนการเรียนรู้ KM เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข
4. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างยั่งยืน
6. ปลูกฝังให้ผู้เรียนประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม
7. สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสู่สากล
8. ส่งเสริมบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้

อักษรย่อ

ค.ฝ.

ปรัชญา

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก