บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางนิยม ขุนคงเสถียร
ครู คศ.2
เอกศิลปะ - ภาษาไทย
นางศรีโสภา กมลแสงมณี
ครู คศ.2
ภาษาอังกฤษ
นางวัชรียา ระดิ่งหิน
ครู คศ.2
วิทยาศาสตร์
นายสุริยา ภู่ดำ
ครู คศ.1
พลศึกษา
นางสาวชนัฏพร คล้ายสอน
ครู คศ.1
คอมพิวเตอร์
นางนัทธมน ทองใบ
ครูอนุบาล อบต.
นางสาวอรวรรณ ศรีมา
ครูอนุบาล อบต.
นางสาวสำอางค์ สีตะวัน
ครูอนุบาล อบต.
นางทิพย์ละไม ลออโรจน์วงศ์
ครูอัตราจ้าง
ปฐมวัย
นางจำลองลักษณ์ ทวิวงศ์ไพบูลย์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ปฐมวัย
นายธนกฤต แง่พรหม
ครูธุรการ
นายสมภพ อัชชพันธ์
ครูอัตราจ้าง
คอมพิวเตอร์
นายธงชัย พ่วงคง
นักการ
ว่าที่ร.ต.หญิงศรีวิไล คงสามัคคี
ครูผู้ช่วย
เอกนาฏศิลป์
นายสรรค์สร้าง แก้วเกิด
ครูอัตราจ้าง