ประวัติ

สืบเนื่องมาจากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาการพัฒนาครูแกนนำเพื่อเป็นต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2543 ให้นำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนานำไปถ่ายทอดขยายสู่ครูเครือข่ายด้วยวิธีกัลยาณมิตรนิเทศ คณะครูแกนนำกลุ่มหนึ่งได้ตระหนักถึงภาระกิจสำคัญที่ต้องนำความรู้ ความเข้าใจไปถ่ายทอดให้กับครูเครือข่ายอย่างถูกต้องชัดเจน เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ภายในโรงเรียน จึงได้ร่วมกันจัดตั้งชมรมครูแกนนำปฏิรูปการศึกษากรุงเทพมหานคร นี้ขึ้นมา ร่วมกันดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้การปฏิรูปการเรียนรู้ของเพื่อนครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

ครูอาชีพที่เข้าสู่เส้นทางในการปฏิรูป เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความสุข และมีความเป็นไทย

คำขวัญ

รักองค์กร รักพวกพ้อง

พันธกิจ

แหล่งศูนย์กลางในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูอาชีพครูกรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย

1. เพื่อให้ครูของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดอื่นๆ เป็นเครือข่ายซึ่งกันและกัน

2. เพื่อให้ครูของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดอื่นๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในวิชาชีพ

3. เพื่อช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่จะนำมาปฏิรูปการเรียนรู้ของครูเครือข่ายด้วยกัน

4. เพื่อจัดให้มีการอบรมฝึกปฏิบัติการ สัมมนาทางวิชาการ ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ในเรื่องที่สมาชิกต้องการ

5. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และสร้างความเป็นธรรมให้แก่สมาชิก

อักษรย่อ

ช ค ป.

เพลง

ความฝันอันสูงสุด

ปรัชญา

ครูแกนนำ หมายถึง ครูอาชีพที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้นำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา ในการพัฒนาคนไทยที่มีคุณภาพ