บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางสาวประภาพรรณ สิงคเสลิต
-
ครู คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มครูเชี่ยวชาญ ( ปี ๕๔ )
นายวรพจน์ พัดทอง
-
ครู คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มครูเชี่ยวชาญ ( ปี ๕๔ )
นางสาวนันทา โชติช่วง
-
ครู คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มครูเชี่ยวชาญ ( ปี ๕๔ )
นางฟองจันทร์ พงษ์ชีพ
-
ครู คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มครูเชี่ยวชาญ ( ปี ๕๔ )
นางสำรวย พุ่มกุมาร
-
ครู คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มครูเชี่ยวชาญ ( ปี ๕๔ )
นางนภาพร ลิ่วเวหา
-
ครู คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มครูเชี่ยวชาญ ( ปี ๕๔ )
นางณภัทร ชาญไชยเวช
-
ครู คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มครูเชี่ยวชาญ ( ปี ๕๔ )
นางรัตน์จณี ศิริบพิตร
-
ครู คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มครูเชี่ยวชาญ ( ปี ๕๔ )
นางสมจิต ซอหะซัน
-
ครู คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มครูเชี่ยวชาญ ( ปี ๕๔ )
นางเสาวลักษณ์ เชาวลิต
-
ครู คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มครูเชี่ยวชาญ ( ปี ๕๔ )
นางศุภวรรณ จันทร์เทศ
-
ครู คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มครูเชี่ยวชาญ ( ปี ๕๔ )
นางสาวกิ่งแก้ว เลิศประเสริฐรัตน์
-
ครู คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มครูเชี่ยวชาญ ( ปี ๕๔ )
นายปัญญา มิ่งแก้ว
-
ครู คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มครูเชี่ยวชาญ ( ปี ๕๔ )
นางอารมย์ อิ่มใจ
-
ครู คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มครูเชี่ยวชาญ ( ปี ๕๔ )
นางคนึงนิจ ท่าตะเคียน
-
ครู คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มครูเชี่ยวชาญ ( ปี ๕๔ )
นายวิชัย พ่วงสมจิตต์
-
ครู คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มครูเชี่ยวชาญ ( ปี ๕๔ )
นางวัลลา ชาญธัญกรรม
-
ครู คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มครูเชี่ยวชาญ ( ปี ๕๔ )
นางฉลวย ศาสตรานนท์
-
ครู คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มครูเชี่ยวชาญ ( ปี ๕๔ )
นางกัลยา สุพรรณเสตถ์
-
ครู คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มครูเชี่ยวชาญ ( ปี ๕๔ )
นางปรีดา สิงหะเสนา
-
ครู คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มครูเชี่ยวชาญ ( ปี ๕๔ )
นางศิริพร วิเชียรชัย
-
ครู คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มครูเชี่ยวชาญ ( ปี ๕๔ )
นางเสาวรส เลขะกะ
-
ครู คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มครูเชี่ยวชาญ ( ปี ๕๔ )
นางศศิวิมล อุ่นใจเพื่อน
-
สมาชิก
กลุ่มครูชำนาญการพิเศษ
นางสุขฤทัย สุเสวี
-
ครู คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มครูเชี่ยวชาญ ( ปี ๕๔ )
นางสุมาลี พรมบาง
-
ครู คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มครูเชี่ยวชาญ ( ปี ๕๔ )
นางอัญชลี พงษ์ไทย
-
ครู คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มครูเชี่ยวชาญ ( ปี ๕๔ )