ประวัติ

เดิมชื่อ โรงเรียนวัดหนองสระ เริ่มการเรียนการสอน เมื่อ พ.ศ. 2482 ต่อมาเมื่อทางราชการได้ดำเนินการบูรณะพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ และได้สร้างอาคารเรียนโรงเรียนดอนเจดีย์ขึ้น ทางราชการจึงได้โอนกิจการ
ทั้งปวงของโรงเรียนวัดหนองสระ ไปอยู่โรงเรียนดอนเจดีย์ เมื่อ พ.ศ. 2497
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2511 ทางราชการได้เปิดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดหนองสระ
อีกครั้ง ให้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ” มีศาลาวัดหนองสระเป็นสถานที่เล่าเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนวัดสระศรีเจริญ มีที่ดินเป็นสัดส่วนของตนเอง และได้ขึ้นทะเบียนเป็น
ที่ราชพัสดุแล้ว ที่ดินดังกล่าวได้มาโดยการบริจาค ยกให้โดยนายสนิท นางพวน คล้ายทอง และคณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครองร่วมกันจัดซื้อให้บ้างจากที่ดินของนายใย นางหล่อ สุมณฑา
รวมเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 4 ไร่ 1 งาน 57 ตารางวา
เกียรติภูมิ
2551 โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5
2552 รางวัลที่ 3 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล จ.สุพรรณบุรี
2552 รางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "แหล่งเรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" เหรียญเงิน

วิสัยทัศน์

มาตรฐานดี สิ่งแวดล้อมเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี

คำขวัญ

สุวิชาโน ภะวังโหติ ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ

อักษรย่อ

ส.จ.

ปรัชญา

การศึกษาเพื่อชีวิต และสังคม