บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายสุธี ผิวแดง
ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาวกัญญรัตน์ แสนชา
พนักงานราชการ
นายเสวก พีรพรพิศาล
ครูชำนาญการพิเศษ คอมพิวเตอร์
นางบังอร พีรพรพิศาล
ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะ
นางสาวสุทิน เทพประสิทธิ์
ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
นางอิงอร อบอุ่น
ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นายเจริญ ตาดี
[email protected]
ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
ค.บ.
นายอเนก แจ่มแจ้ง
นักการภารโรง
นางสาวอโนชา ทนกล้า
ครู คศ.1 ปฐมวัย
นางสาวศุรดา ขุนจันทร์ดี
บุคลากรทางวิทยาศาสตร์
นางสาวอศิรวรรณ ผิวแดง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ