ประวัติ

โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลเหล่าโพนค้อ 3
(วัดศรีแก้วเหล่าอุดม) ซึ่งแยกออกจากโรงเรียนประชาบาลตำบลเหล่าโพนค้อ 1 (ราษฎร์เหล่าบำรุง) ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2480

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2549 สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ ทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

คำขวัญ

ศึกษาดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น

พันธกิจ

1. จัดการเรียนรู้โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างทั่วถึง
2. ส่งเสริม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย
3. จัดหาและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้ โดยระดม
ทรัพยากรจากชุมชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน
5. พัฒนาและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ
ต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาครูให้มีคุณ
ลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยเป็นระบบสามารถเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายในหน่วยงานทุกระดับ
7. ประชาสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย

1. นักเรียนมีความรู้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง
3. นักเรียนมีสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตที่ดี
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับของชุมชน
และสังคม
5. นักเรียนเรียนจบการศึกษาในเวลาที่กำหนดและไม่ออกกลางคัน
6. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
7. สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย
8. ครูได้รับการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
9. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
10. ระบบบริหารจัดการที่ดี
11. สถานศึกษาเป็นแหล่งบริการและแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
12. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนา
13. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นครูมืออาชีพ
14. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจ ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสม
15. มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอ
16. ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร
17. โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ
18. การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณภาพ

อักษรย่อ

ล.พ.ค

ปรัชญา

สุโข ปญญาปฏิลาโภ
"ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข"