บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายชาญณรงค์ ทัศคร
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.
นางวราภรณ์ ธนะคำดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเกษม ขันทีท้าว
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.
นายจรูญศักดิ์ ธนะคำดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.
นางเทวี พรหมสาขา ณ สกลนคร
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ.
นางมวัลย์ ทัศคร
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.
นายธนะศักดิ์ ธนะคำดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.
นายดลใจ ขันทีท้าว
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.
นายไขแสง พลราชม
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ.
นายจำเริญ พลราชม
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.
นางสุดารัตน์ พลราชม
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.
นางอุไร ขันทีท้าว
ครูชำนาญการ
ค.บ.
นางสาวนริศรา ทัศคร
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.
นางอนงค์ ภูโทถ้ำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.
นางวรรณทอง จิตจำนงค์
ครูชำนาญการ
ค.บ.
นางปรียมิตร นครังสุ
ครูชำนาญการ
ค.บ.
นายดลใจ ขันทีท้าว
[email protected]
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัฑิต