วิสัยทัศน์

โรงเรียนดารุลกุรอานิการีมเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย ใฝ่รู้ คู่คุณธรรมมีความพร้อมด้านการบริหาร โดยชุมชนมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จัดสภาพแวดล้อม เอื้อต่อสภาพการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีศักยภาพที่เก่งทางด้านวิชาศาสนาและวิชาสามัญโดยเน้นวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ นักเรียนมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ในปี พ.ศ.2551

พันธกิจ

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการจัดกิจกรรมเกื้อหนุนกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
2.โรงเรียนดำเนินการจัดการกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนอาศัยหลักศาสนาอิสลามเพื่อให้เกิดความสุขในการทำงานร่วมกัน
3.โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมให้นักเรียนอาศัยหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เกิดความสุขในการทำงานร่วมกัน
4.โรงเรียนดำเนินการจัดการกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติร่วมกันเพื่อสร้างตระหนักเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5.โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอิสลาม และภูปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมาย

1.นักเรียนโรงเรียนดารุลกุรอานิลการีม มีนิสัยใฝ่เรียน รักการอ่านและการค้นคว้าสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จัดคิด วิเคราะห์ มีทักษะในการำเนินชีวิต
2.บุคลากรโรงเรียนดารุลกุรอานิลการีมมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.โรงเรียนดารุลกุรอานิลการีมเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
4.โรงเรียนมีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในสังคม ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับเชื่อถือมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและสนับสนุนดำเนินงานของโรงเรียน

อักษรย่อ

ด.อ