ประวัติ

โรงเรียนบ้านหนองปรือ ศรีราชา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านหนองปรือ มีอาคารเรียน อาคารประกอบ เอื้อต่อการเรียนรู้ นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม รักการเรียน ผลสัมฤทธิ์สูง บุคลากรมุ่งมั่นพัฒนาตนเองโดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ชุมชนให้ความร่วมมือ สนับสนุนการศึกษา เพื่อมุ่งสู่มาตรฐาน

คำขวัญ

เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน

พันธกิจ

อาคารสถานที่
สนับสนุนให้มีอาคารเรียน อาคารประกอบครบถ้วน
พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
นักเรียน
ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี
ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้
พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
ส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
บุคลากร
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ชุมชน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน
ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนามาตรฐานการศึกษา

เป้าหมาย

มีอาคารเรียน อาคารประกอบเพียงพอต่อการเรียนการสอน
- มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
- โรงเรียนสะอาด สวยงาม ร่มรื่น
- นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
- นักเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
- นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์สูง
- นักเรียนมีคุณภาพในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
- บุคลากรมีคุณภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศได้
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์

อักษรย่อ

ศ.น.ป สีประจำโรงเรียน ฟ้า-ขาว

ปรัชญา

ศึกษาดี ประพฤติดี เป็นคนดี