บุคลากร

 เอกดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
 
 ปริญญาตรี คหกรรรมศาสตร์ (อาหาร - ประดิษฐ์) วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา คติ "ทำวันนี้ให้ดีที่สุด"
 
 ปริญญาตรี สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
 
 ปริญญาตรี พลศึกษา
 
 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎยะลา
 
 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
 
 ปริญญาตรี ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
 
 ปริญญาโท (ศษ.ม.บริหารการศึกษา)
 
 ปริญญาตรี (บธ.บ คอมพิวเตอร์)
 
 คศ.บ. ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
 จ-คภคๅ//ถ
 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัญฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 ปริญญาตรี วทบ. สุขศึกษา
 
 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัญฑิต สาขาภาษาไทย
 
 คบ.การศึกษาปฐมวัย
 
 ป.ตรี เทคโนโลยีทางการศึกษา ป.โท การบริหารการศึกษา