ประวัติ

โรงเรียนวัดบ้านทึงตั้งอยู่เลขที่ 94/1 หมู่ 4 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
* เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2478 โดยมีหลวงนรการผดุง นายอำเภอสามชุก และขุนประยูรสิทธิศึกษากร ศึกษาธิการอำเภอ เป็นผู้ทำพิธีเปิด อาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่เรียนชั่วคราว และนอกจากนี้ยังมีท่านพระครูสำราญ ขันทอง เจ้าอาวาสวัดบ้านทึง ได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดสร้างอาคาร ป.1 จำนวน 4 ห้องเรียนขึ้น1หลังและได้อาศัยเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482
* พ.ศ. 2519 ได้รับจัดสรร งบประมาณสร้างอาคารเรียน 017 พร้อมต่อเติมชั้นล่าง รวม 8 ห้องเรียน และสร้างส้วม 5 ที่นั่ง
* พ.ศ. 2524 บ้านพักครูแบบองค์การ
* พ.ศ. 2525 อาคารอเนกประสงค์
สภาตำบล ซ่อมแซม 17 ธันวาคม 2548
* พ.ศ.2528 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26
* พ.ศ.2536 บ้านพักภารโรงแบบ สปช.304/2
* พ.ศ.2546 อาคารห้องประชุม

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดบ้านทึงร่วมกับชุมชน จัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

คำขวัญ

สามัคคี มีคุณธรรม นำการศึกษา

อักษรย่อ

บ.ท.

ปรัชญา

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)