บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางนฤมล ทัดศรี
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
ค.บ.
นางมณฑา มงคลนิมิตร
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
ค.บ.
นายสมพร รุ่งเรือง
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
ปก.ศ
นางฉวีวรรณ โมลีย์
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
ค.บ.
นายวิรัตน์ เมืองคำ
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
ศศ.บ.
นางสาวปราณี อยู่ประสิทธิ์
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม