ประวัติ

โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ เดิมตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 19 ตำบลวังม่วง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันได้ เปลี่ยนเป็นหมู่ที่ 3 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เริ่มเปิดทำการสอนตั่งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 โดยเปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนซับสนุ่น ซึ่งชาวบ้านโป่งเกตุได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง ขนาด 6 * 15 เมตร บนทีดินของนายใหญ่ พามา บริจาค ให้ 5 ไร่ และชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคเงินจัดซื้ออีก 7 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท ในครั้งนั้นหมวดการศึกษาอำเภอมวกเหล็ก ได้ส่งนายวัฒนา ไทยถนอม มาเป็นครูสอนคนแรก

ในปีการศึกษา 2523 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุได้แยกตัวเป็นเอกเทศจากโรงเรียนบ้านซับสนุ่นโดยมีนายวัฒนา ไทยถนอมเป็นครูคนแรก

ในปีการศึกษา 2524 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีครูทำการสอน 5 คน และในปีนี้ได้รับงบประมาณจัดสรรอาคารเรียนแบบ ป.1ก พิเศษจำนวน 1 หลัง (จำนวน 7 ห้องเรียน)

ในปีการศึกษา 2528 นายวัฒนา ไทยถนอม ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอื่น และมีนายชินวงศ์ พงษ์นุ่มกุล ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน และในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็กเป็นปีแรก และเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ในปีการศึกษา 2536 โรงเรียนเปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการขยายโอกาสทางการ ศึกษาเป็นปีแรก นายชินวงศ์ พงษ์นุ่มกุล ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านซับสนุ่น

ในปีการศึกษา 2537 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 จำนวน 1 หลัง (จำนวน 6 ห้องเรียน ) และสนามวอลเลย์บอล 1 สนาม ในปีนี้สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี ได้ส่งตัว นายมนัส บุญน้อม ให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ในปีการศึกษา 2538 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล จำนวน 1 สนาม และในปีนี้โรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

ในปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ในปีการศึกษา 2540 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษาเป็นปีแรก

ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2540 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี ได้แต่งตั้งให้ นายทวีศักดิ์ พามา มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2542 นายถนัด จำปาทอง ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปัจจุบันผู้อำนวยการ คือ นายอุดมชัย สวนทวีวิสัยทัศน์

“โรงเรียนบ้านโป่งเกตุเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพตามมาตรฐาน บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
3. พัฒนาผู้บริหาร – ครู มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้ แสวงหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน วัด มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. บริหารโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบ คุ้มค่า)
7. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนรู้และวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

เป้าหมาย

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งเกตุอ่านออก เขียนได้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีเป็น
2. ผู้บริหาร-ครู และบุคลากร มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรโรงเรียนบ้านโป่งเกตุดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดสภาพแวดล้อมโรงเรียน ห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ เป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม ร่มรื่น
5. มีเครือข่ายชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน(บวร) เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต

อักษรย่อ

ป.ก.