บุคลากร

 ปริญญาตรี (คบ.) วิชาเอก : เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา วิชาโท : ศิลปะ วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี
 089-9639950
 ปริญญาตรี (ศษ.บ) สาขาวิชาดุริยางค์ไทย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปีที่จบ 2541
 087-3060236
 ปริญญาตรี (คบ.) สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีที่จบ 2549
 087-4666947
 ปริญญาตรี(คบ.) วิชาเอก : ภูมิศาสตร์ วิชาโท : ประวัติศาสตร์ วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี
 086-0170143
 ปริญญาตรี (ศศ.บ) คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2530
 083-9047293
 ปริญญาตรี (คบ.) สาขาการประถมศึกษา สถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา ปีที่จบ 2540
 089-2437787
 ปริญญาตรี (คบ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์ ปีที่จบ 2543
 087-9631339
 ปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่จบ 2552 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล ปีที่จบ 2554
 082-2344080
 ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพุดซาง ปีที่จบ 2511
 080-6632886
 ปริญญาตรี (คบ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่จบ 2554
 080-7274293
 ปริญญาตรี : เทคโนโลยีทางการศึกษา
 
 ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต(คศ.บ) สาขาอาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(พระนครใต้)
 0875615298