ประวัติ

1. สภาพทั่วไปของโรงเรียนบ้านป่าเลาและสาขา

โรงเรียนบ้านป่าเลาและสาขา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จัดการศึกษาภาคบังคับให้แก่นักเรียนในเขตบริการแยกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชุมชนในเขตบริการทั้งสิ้นเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงมีความขาดแคลนยากจนและยากจนมาก จำนวน 5 หมู่บ้าน จึงได้รับการอนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขาจำนวน 3สาขา ได้แก่
1.1 โรงเรียนบ้านป่าเลา (สาขาบ้านผาด่าน) ระยะทางห่างจากโรงเรียนบ้านป่าเลา 6 กิโลเมตรมีสภาพการเดินทางยากลำบากไม่สามารถคมนาคมโดยรถยนต์โดยสารได้ จำนวนนักรียน 53 คน ครูประจำการ 1 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้าง 3 คน
1.2 โรงเรียนบ้านป่าเลา (สาขาบ้านแม่สะแงะ) ระยะทางห่างจากโรงเรียนบ้านป่าเลา 12 .8 กิโลเมตรมีสภาพการเดินทางยากลำบากไม่สามารถคมนาคมโดยรถยนต์โดยสารได้ นอกจากการเดินเท้าและจักรยานยนต์เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝนประกอบกับน้ำป่าไหลหลากไม่สามารถคมนาคมได้มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 28 คน พนักงานราชการ จำนวน 1 คน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนทางการศึกษา จำนวน 1 คน
1.3โรงเรียนบ้านป่าเลา (สาขาบ้านปงผาง) ระยะทาง ห่างจากโรงเรียนบ้านป่าเลา19.8 กิโลเมตรมีสภาพการเดินทางยากลำบากไม่สามารถคมนาคมโดยรถยนต์โดยสารได้ นอกจากการเดินเท้าและจักรยานยนต์เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝนประกอบกับน้ำป่าไหลหลากไม่สามารถคมนาคมได้ มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 31 คน มีข้าราชการครู จำนวน 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คนและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนทางการศึกษา จำนวน 1 คน
โรงเรียนบ้านป่าเลาและสาขาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเพื่อมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีอันทันสมัย จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียน ได้เรียนรู้ตามความถนัดความสนใจ และพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็นและรู้จักการแก้ปัญหาเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

อักษรย่อ

ปผ.