คณะกรรมการนักเรียน

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เด็กชายสยมพร ปงผางสวัสดิ์
-
ประธานนักเรียน
เด็กหญิงพรณภา สูงพนา
-
รองประธานนักเรียน
เด็กหญิงปิรัญญา ณัชชาสกุล
-
เหรัญญิก