ข่าวและกิจกรรม

การบริจาค

รูปภาพ
ประเภท
รายการ
วันที่
ต้องการรับบริจาค
เงิน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง
24/06/2554
ต้องการรับบริจาค
ทรัพย์สินเพื่อใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ
24/01/2554

ลำพูน เขต 1