ประวัติ

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2508 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านบ้านหนองหญ้าขาวที่เห็นความสำคัญของการศึกษา ต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ สามารถอ่านออกเขียนได้ จึงร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 15,000 บาท สร้างโรงเรียนหลังแรกขึ้น โดยตั้งชื่อว่า “โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว” ทางราชการได้แต่งตั้ง นายใบ เขียวอัมพร มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และแต่งตั้ง นายถนอม ลู่มาลา เป็นครูผู้สอน มีนักเรียนเข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา จำนวน 71 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ทุกด้าน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน บุคลากรและอาคารสถานที่ ปัจจุบันมีครู 11 คน ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 1 คน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ม่งจัดการศึกษาให้บรรลุมาตรฐานการศึกษา ใช้เทคโนโลยี บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของคณะครู ผู้ปกครอง และชุมชน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

คำขวัญ

เรียนเก่ง เคร่งวินัย ใฝ่คุณธรรม สุขล้ำในสังคม

พันธกิจ

1.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.พัฒนาการบริหารการศึกษาโดยใช้ทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
3.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
4.ส่งเสริมความสามารถผู้เรียนตามศักยภาพ ปลูกผังคุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค์และความเป็นเลิศทางวิชาการ
5.ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานร่วมมือจากผู้ปกครอง องค์กร
ภายนอกเพื่อพัฒนาการศึกษา

เป้าหมาย

ด้านนักเรียน
มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน สามารถค้นคว้าแสวงหาและสรุปความรู้ด้วยตนเอง รู้จักคิด ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ มีคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านครู
มีทักษะในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ
ด้านผู้บริหาร
บริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ด้านโรงเรียน
โรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

อักษรย่อ

น.ญ.ข.

เพลง

อัตลักษณ์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวเน้นการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนมีทักาะการใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น สามารสร้างชิ้นงานจาก ณืถค้นคว้าและ Internets

ปรัชญา

การศึกษาสร้างคน สร้างโอกาส สู่เส้นทางความสำเร็จ