ประวัติ

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านบ่อหวาย ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา เขตบริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนน (หมู่ 8) บ้านบ่อหวาย (หมู่ 7) บ้านดินดำ (หมู่ 6)
เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2483 โดยอาศัยเรียนที่ ศาลาวัดบ้านบ่อหวาย นายเปรม พฤกษ์ขจร นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนประชาบาลตำบลกระโสบ 4 (วัดบ้านบ่อหวาย) ” มี นายเหลี่ยม บุตรวงศ์ เป็นครูใหญ่คนแรก ทำการเรียนการสอนในระดับมูลศึกษา 2 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2499 โรงเรียนได้ย้ายออกจากวัดมาปลูกสร้างในที่ดินที่ทางบ้านบริจาค โดยปลูกสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว และต่อมาได้รับงบประมาณจากหน่วยซีวิกแอคชั่น ฐานทัพอากาศอเมริกัน และงบประมาณของทางราชการปลูกสร้างอาคารเรียน - อาคารประกอบเป็นอาคารเอกเทศถาวรจนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2499 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนบ้านบ่อหวาย ” เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2499
ปี พ.ศ. 2525 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ ” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
ปี พ.ศ. 2537 ได้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ มีผู้อำนวยการชื่อ นางจินตนา จันทรตระกูล เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีบุคลากรทั้งสิ้น 13 คน มีอาคารเรียน 2 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง และเข้าเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาในปีงบประมาณ 2540

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา เข้าใจในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย
คำขวัญ

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

พันธกิจ

1 จัดหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ มีความรู้และทักษะที่จำเป็น ตามหลักสูตร
2 จัดกระบวนการเรียน การสอน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ และเจตคติที่ดี มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหาได้
3 จัดการเรียน การสอน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ พึงประสงค์ สืบสานวัฒนธรรมไทย มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4 จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
5 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
7 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป้าหมาย

ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความภูมิใจในความเป็นไทย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

อักษรย่อ

นบด.

เพลง

กลยุทธ์
1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปรับโครงสร้างและระบบบริหารให้ได้มาตรฐาน
2 สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 ระดมและจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วม
4 เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5 ส่งเสริมความเข้มแข็งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนโดย จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
6 ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

ปรัชญา

ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่ความรู้