บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางสุพัตรา ดีล้น
ครูชำนาญการพิเศษ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นางสาวสุภาวรรณ เชาวรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันทพัชร์ ศุภธีรารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษามหาบัณฑิต
นางไพรสุรีย์ ตันติศิรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต
นางเพียงใจ ยุตะกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต
นายศรศิลป์ โทณะสุต
ครูชำนาญการพิเศษ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
นางจิตญา จึงเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
นายอำนาจ ตันติศิรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต
นายสุชาติ จึงเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกัลยาณี ทองดีบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธงชัย ศรีดารา
[email protected]
ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาครีทางการศึกษา ศษ.บ
นางวิไล ภาเข็ม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปริศนา กาติวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
คบ. ประถมศึกษา
นายประวัติ สุนิพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. พลศึกษา
นางสาวอุบลวรรณ มุ่งหมาย
ครูชำนาญการ
นางสาวอรพรรณ ทองเพ็ญ
ธุรการโรงเรียน
ปริญญาตรี