ประวัติ

โรงเรียนระเบียบวิทยาก่อตั้งในปี พ.ศ.2506 โดยมีนางระเบียบ ชื่นวิทยา เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน นางสาวสมศรี ชื่นวิทยา เป็นผู้รับใบอนุญาต เรืออากาศโท ชโลทัย ชื่นวิทยา เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการ ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ม.3

วิสัยทัศน์

โรงเรียนระเบียบวิทยาม่งส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผ้คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การอ่านทำนองเสนาะ วิชาคณิตศาสตร์ศิลป์และคณิตคิดประลอง - เกม 24 ศิลปวัฒนธรรมกิริยามารยาทพร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้ดำรงชีวิตอย่ในสังคมอย่างเป็นสุข

คำขวัญ

ปัญญานั้นประเสริฐกว่าทรัพย์

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข
4.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและกิริยามารยาท

อักษรย่อ

ร.ว.

ปรัชญา

ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม